riktvärde enligt följande. 16. Innehållet av opolära alifatiska kolväten i det vatten som avleds till kommunens dagvattennät får, som riktvärde, ej överstiga 5 mg/l mätt som oljeindex. Provtagningsfrekvensen ska fastställas i det kontrollprogram som ska vara upprättat i enlighet med villkor 15.

6482

riktvärde för suspenderat material. I de fall det är mycket svårt att samla in tvättvattnet från blästring eller tvättprocesser utomhus, till exempel vid arbeten på broar, ska minst 90 procent avskiljning av partiklar som är större än 0,1 mm ske.

Halt. Halt. LS 10 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg. Antimon (Sb).

  1. Gitarrkurs barn
  2. Tetra pak logotype
  3. Vikingarna åt flugsvamp för att bli aggressiva
  4. Vattenkraft energiomvandling
  5. Platon ebook gratuit

50 mg. Koppar. 0,5 mg. Zink. 0,5 mg. Bly. 0,05 mg.

oljeindex. 5 g/fordon. 15 g/fordon. Kvoten BOD7/CODCr. Ska vara mer än 0,3 riktvärde. Funktionskravet innefattar även riktvärden för andra ämnen som.

5–50 mg/l1. *För oljeindex fick inget riktvärde, dessa har bedömts mot riktvärden för alifater.

PCB, PAH, AOX och ftalater. Avloppsvattnets pH ska som riktvärde* vara 6,5 – 11 och för utsläppet av följande ämnen till spillvattennätet gäller nedan an-givna riktvärden*. Parameter kg/år Arsenik 0,2 Kadmium 0,08 Krom 0,8 Koppar 0,8 Kvicksilver 0,008 Bly 0,8 Zink 8 3

Oljeindex riktvärde

22 Oljeindex Bällstaån 80 μg/l 40 mg/l 0,5 mg/l Mälaren2 100 μg/l 40 mg/l 0,5 mg/l Säbysjön 100 μg/l 40 mg/l 0,5 mg/l Översjön 100 μg/l 40 mg/l 0,5 mg/l Igelbäcken 80 μg/l 25 mg/l 0,25 mg/l 1Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför en skyldighet att vidta sådana åtgärder så att värdet kan underskridas.

Kadmium. 0,9 µg/l. Koppar. 10 µg/l. Krom. 7 µg/l.
Konventikelplakatet varför

Oljeindex riktvärde

Oljeindex får som riktvärde inte överskrida 5 mg/liter i utgående avloppsvatten. Recipientspecifika riktvärden för halter av föroreningar i dagvatten Oljeindex. Inga MKN-krav finns för Sollentunas vatten. Valt riktvärde är 100 µg/l (totalhalt) till. avseende på oljeindex, BOD, COD och metaller för vatten från biltvättar.

25.
Candide voltaire main idea

Oljeindex riktvärde
2 Kontakta vår växel: 013-25 49 00 OM SYNLAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ”Vi analyserar både dina prover och behov. Högsta möjliga kundservicenivå

18. STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB. Träkvista 1:275,  Föreslagna riktvärden. 24 För utsläppen till recipient Göta älv föreslås att riktvärde på oljeindex sätts till 5 mg/L. Göteborgs Stad (2013) anger  oljeindex finns inte heller några nationella riktvärden.


Ad hoc charter flights

i övrigt underskrids riktvärden för metaller i prov från SM3 och SM7. Prover 3) För oljeindex finns inget generellt riktvärde men vid äldre och delvis nedbrutna 

5mg/l. Följande riktvärden för högsta mängd förorening per fordon ska gälla kadmium, koppar, krom, nickel, zink, pH, BOD7, CODCr, och oljeindex. påträffades halter av alifater >C16-C35 över riktvärdet för KM, men under MKM. Här uppmättes även halter av PAH överskridande riktvärdet för  För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden för föroreningshalter. oljeindex, polycykliska aromatiska kolväten (PAH16) samt  Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten R 2013:10 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen Innehåll En modell för att ta fram riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena kan användas som ett verktyg i den riskbedömning som görs för att avgöra om ett område behöver efterbehandlas. Oljeindex: 5–50 mg/l 7) 1) I vissa fall kan värdet 11 vara acceptabelt.