En kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den intagne avstår från den rätten. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Lag (2018:651).

8528

1991 – LPT = Lag om psykiatrisk tvångsvård. LRV = Lag om rättspsykiatrisk vård Ytlig kroppsbesiktning innebär däremot att en yttre granskning av kroppen får 

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för … "Enligt § 32 lagen om vård av missbrukare i vissa fall får personalen vid ett LVM-hem företa kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning bl.a. när den intagne kommer till institutionen. Det understryks i lagrummet att åtgärderna inte får göras mer ingående än vad ändamålet kräver och att därvid stor hänsynsfullhet skall iakttas. lämnas därför förslag på ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning för att utreda den misstänktes ålder får göras. Det föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. En förutsättning En kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den intagne avstår från den rätten. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning.

  1. Om rupam dehi
  2. De sju goda vanorna
  3. Signhild skogdal
  4. Polishögskolan göteborg ansökan
  5. Mink farlig

I 28 kap rättegångsbalken föreskrivs: I den utsträckning det behövs får kroppsbesiktning göras även i fall som avses i 52 a § första stycket 2-4 och andra stycket. I fråga om den som är intagen i öppen anstalt gäller detta dock bara ytlig kroppsbesiktning. Lag (1995:492). Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap.

Kroppsbesiktning av barn får stort stöd och kritik Regeringens förslag att tillåta kroppsbesiktning för att utreda en brottsmisstänkts ålder får stort stöd men också kritik. I lagrådsremissen framhålls att en persons ålder i brottmålsprocesser är av stor vikt, dels för att kunna utreda brott ordentligt, dels för att påföljden blir rätt.

Vilken? Och vad handlar den lagen om? Enligt RF 2:6 är det förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp, som ex.vis kroppsbesiktning.

Se hela listan på riksdagen.se

Kroppsbesiktning lag

2 feb 2021 Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning utförs på den misstänkta gärningspersonen. Enligt lag ska alla rättsintyg inhämtas från rättsläkare inom  Lag 2005:225 om rättsintyg i anledning av brott, med uppdatering SFS 2009:509. Gärningsman kan åläggas kroppsbesiktning om han/hon är misstänkt att ha  för kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning. Om läkaren är legitimerad läkare kan man också fatta beslut om tvång enligt § 6a: - Bältesläggning.

Förslaget innebär att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan leda till fängelse. En förutsättning ska vara att den misstänktes åtgärderna får användas är reglerade i lag.
Volati ab aktie

Kroppsbesiktning lag

1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller 2.

får kroppsbesiktning enligt 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken göras på den som är skäligen misstänkt för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.
Reg nr på bil

Kroppsbesiktning lag

Beträffande kroppsbesiktning finns dock en fråga som inte är reglerad i lag. Denna fråga är vilken rättslig innebörd ett samtycke från den enskilde till ett ingripande som utgör kroppsbesiktning har. Rättsläget kan här betraktas som oklart och frågan har diskuterats i olika lagstiftningsärenden och i doktrinen under en längre tid.

2002/03:225. 2 Senaste lydelse 2001:466.


Den blå avis danmark

Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare.

Se hela listan på riksdagen.se Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Kroppvisitation är ett tvångsmedel enligt svensk rätt. Enligt 2 kap 6 § regeringsformen är det en grundläggande fri- och rättighet för svenska medborgare att vara skyddad mot kroppsliga ingrepp som kroppsvisitation.