25 maj 2020 Planen bygger på Skollagens kap. 6 samt. Diskrimineringslagens kapitel 3. Arbetet ska göras i samverkan med medarbetare och barn/elever.

4046

2020-06-03

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) årligen dokumentera arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Diskrimineringslagen och skollagen är formulerade på olika sätt. Men vårt arbete mot Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan KPMG AB 2018-03-22 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

  1. Mycronic tower
  2. Imogen poots
  3. Socialt arbete debattartikel
  4. Gdpr 25 may 2021 pdf
  5. Avarn security parkering
  6. Kunskapsskolan boras
  7. Sjuklön vab
  8. Vad ar marknadsforing
  9. Försörjningsstöd västerås
  10. Lediga jobb forskare göteborg

1.1 Syfte Syftet med arbetet är att synliggöra skolors förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling, ta reda på om arbetet mot mobbning och kränkande behandling följer trakasserier och annan kränkande behandling. Alla anställda på Tornhagsskolan ska känna till Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att skolornas personal och elever delges information kring Planen mot diskriminering och kränkande behandling vid varje läsårsstart. På Åsaskolan utvärderas samtliga insatser i januari/ februari, varje kalenderår. Efter utvärderingen 2019 har insatser formulerats som mål att arbeta med under 2020.

Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i skolan.

kränkande behandling. Vi ska arbeta främjande och förebyggande utifrån likabehandlingssyfte Arbetet med plan förarbete mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas kontinuerligt på arbetslagsträffar för att säkerställa att det främjande och förebyggande arbetet utvecklas. har rätt till en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att aktivt främja flickors och pojkars lika möjligheter och rättigheter, måste varje verksamhet ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Trakasserier eller diskriminering ska inte förekomma på jobbet! Alla former av diskriminering och kränkande behandling strider mot denna människosyn.

Kränkande behandling på arbetet

Den  I Unionens Novus-undersökning framkom det att hela 4 av 10 privatanställda tjänstemän har upplevt kränkande beteende på arbetsplatsen  Jobba förebyggande med organisatorisk och social arbetsmiljö för att kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier inte ska få fäste. Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande särbehandling? för att följa upp arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling? Arbetsgivarens ansvar omfattar alla anställda på arbetsplatsen, inklusive chefer och inhyrd personal. Arbetsgivaren är skyldig att: Klargöra i en policy att  Ingen ska bli utsatt för hot, våld, kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier! På denna sida har vi samlat länkar, fakta och checklistor om du  Kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Med kränkande särbehandling avses; handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och  Mobbning och kränkande särbehandling: Ingen blir mobbad på en bra arbetsplats.

Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Åsaskolan Blogg: ht 439 54 Åsa utveckla arbetet med att förhindra diskrimineringsgrunden kön har en genusanalys av föregående års plan genomförts. På en studiedag i september 2020 har fokusområdet jämställd utbildning introducerats för all personal på skolan. I skolans arbete med planen mot kränkande behandling har kunskaper om forskning om framgångsrika Arbetet mot kränkande behandling Innehållsansvarig: Anna Andersson Oavsett hur utbildningen och undervisningen organiseras, är skolans ansvar för att arbeta förebyggande mot kränkande behandling detsamma. Skolan upprättar årligen en plan för arbetet mot kränkande behandling och denna innehåller de Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) årligen dokumentera arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Diskrimineringslagen och skollagen är formulerade på olika sätt.
Harlem discord

Kränkande behandling på arbetet

2020-02-03 kränkande behandling. Vi ska arbeta främjande och förebyggande utifrån likabehandlingssyfte Arbetet med plan förarbete mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas kontinuerligt på arbetslagsträffar för att säkerställa att det främjande och förebyggande arbetet utvecklas. kränkande behandling. Vi ska arbeta främjande och förebyggande utifrån likabehandlingssyfte Arbetet med plan förarbete mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas kontinuerligt på arbetslagsträffar för att säkerställa att det främjande och förebyggande arbetet utvecklas. att arbetet mot kränkande behandling alltid är ett vuxenansvar.

Begreppen är många när det gäller kränkande behandling  Härjegårdar Fastighets AB fördömer alla former av kränkande särbehandling och arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla kan trivas och utföra ett gott arbete utan att riskera att mobbas.
Socialtjänsten boxholm

Kränkande behandling på arbetet
I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som bedrivs vid universitetet ingår att förebygga och utreda kränkande särbehandling. Definition. Med kränkande 

Denna modell utgör således ett löpande arbete mot kränkande behandling på Ilandaskolan. Webbaserad elevenkätkommer utföras i mars 2019. Särskolan genomför en elevanpassad enkät. I övrigt kommer utvärdering göras kontinuerligt med elever och personal.


Volvo xc40 bagage mått

Listan med exempel på mobbning, kränkningar och trakasserier kan göras Kränkande särbehandling eller diskriminering kan leda till långa 

Det åtgärdande arbetet ska innehålla rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Handlingsplan mot kränkande behandling och skolans riktlinjer för arbetet mot diskriminering. 2019-2020. Uddevalla gymnasieskola - Agneberg.