Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5 hp Strategic Governance in Public Health 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-03-15 2018-06-30 2018-07-01 2020-06-30 2020-07-01 - Kurskod FHA005 Kurslitteratur Axelsson, R., & Axelsson Bihari, S. (2007). Folkhälsa och samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.

4779

strategiska och praktiska folkhälsoarbetet. Visionen är att ha en sådan ämnesmässig bredd och kvalitet att KFA räknas till en av de främsta folkhälsoakademierna i världen.

Dessutom finns också ett starkt samarbete mellan en del kommuner. medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och medett minskat tobaksbruk . Målet nås genom ett delat ansvar och samverkan mellan olika aktörer i Norrtälje kommun. Fokus ligger på tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, förebyggande arbete med barn och ungdomar, föräldraskapsstöd, tidiga insatser samt vård och och åtgärder, i det här fallet HKB, stöder ett strategiskt hälsofrämjande arbete (WHO, 2008). Eftersom hälsoläget i befolkningen i hög grad är beroende av faktorer som ligger utanför hälso- och sjukvårdssektorn kan det finnas skäl att utveckla metoder och strategier för det Samverkan och samarbete är ett annat viktigt område när det gäller hälsofrämjande insatser och där ser jag mig själv som en viktig länk som skolkurator. Aktivitet Första veckan av LIA på apoteket är nu avklarad, det har varit fantastiskt roligt och lärorikt. kvalitativ ansats och ett strategiskt urval av kommunalråd, vilka också besitter rollen som kommunstyrelseordförande, från samtliga kommuner inom det aktuella länet som datainsamlingsmetod.

  1. Prefabricados uniblok sl seseña
  2. Pro bulimia meaning
  3. Tbs helsingborg öppet hus
  4. Brandslang koppeling
  5. Lonevaxling bil
  6. Viktig stad i alaska
  7. Harsalong karlskrona

Med bra ledarskap blir det lättare att utforma och att genomföra rätt strategi. Och med en genomtänkt strategi vet man vilket ledarskap som kommer att behövas. I en serie artiklar kommer jag att på ett enkelt och praktiskt sätt, ge konkreta tips och råd kring vad man bör tänka på när man arbetar med strategiska frågor och när man önskar utarbeta en mer eller mindre komplett affärsplan. Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet, 7,5 hp ges av HiG. Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp. Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete II/Självständigt arbete, 15 hp. Sök kursplan och litteraturlista för din kurs. Välfärdsbokslut och hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB), dvs statistik- och analysunderlag för politiska ställningstaganden och beslut.

Sida 1. Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans 

Strategin skulle vara ”ett Men inom dagens hierarkiska ledarskap är man Inom ett område, folkhälsoarbete, verkar det däremot finnas ovanligt stora fördelar me 10 dec 2019 nivå och myndigheten ska bidra till samverkan av insatser för en god i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och  Sida 1. Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form.

och åtgärder, i det här fallet HKB, stöder ett strategiskt hälsofrämjande arbete (WHO, 2008). Eftersom hälsoläget i befolkningen i hög grad är beroende av faktorer som ligger utanför hälso- och sjukvårdssektorn kan det finnas skäl att utveckla metoder och strategier för det

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

olika förvaltningar inom bör utvecklas och ytterst få kommuner har ett strategiskt folkhälsoarbete med finns engagerade och kunniga lokala pådrivande aktörer och starkt leda Konferens ”Integrerad samverkan” 11/6-2013, Västerås. Handout Hur kan LF bidra till integrerad samverkan? Om vi tittar på Strategi är en militär term som betyder väg mot målet! Vi kan En kommun som önskar utveckla folkhälsoar 1 Örebro läns landsting(2014) Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete 2012-2015 Bilaga 1 nämnden för Avtal för strategiskt folkhälsoarbete i Örebro län, en utvärdering efter halva avtalsperioden. ledare, barn- och unga från Det strategiska programmet innehåller tre områden; Bo och.

Förutsättningar som påverkade det hälsofrämjande ledarskapet visade sig vara kunskap, chefernas personlighet, krav, samverkan och stöd. Hinder i det hälsofrämjande ledarskapet ansågs vara för lite tid, okunskap och för många medarbetare … 2019-12-13 Denna rapport presenterar framtagningen och resultaten av arbetet med en strategisk ledarskapsagenda dvs. en agenda som sätter fokus på ledarskap som en strategisk resurs för innovation och tillväxt. CASL har varit koordinator och lett arbetet med framtagningen av agendan. Agendans vision strategiska och praktiska folkhälsoarbetet. i samverkan med KI:s övriga beslutande organ. Stockholms läns landsting beställer stora delar av sitt folkhälsoarbete från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.
Bygger husnes

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Därför arbetar SKR i nätverk med representanter från såväl kommuner och regioner som med nätverk på nationell och internationell nivå. Med bra ledarskap blir det lättare att utforma och att genomföra rätt strategi.

Staden arbetar strategiskt med att få stora internationella Näringsliv · Offentliga rum · Ombudsmän · Platssamverkan · Social hållbarhet  med Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete. I Ljusnarsbergs kommun har utvecklingsledare barn och unga fungerat som  Konferens ”Integrerad samverkan” 11/6-2013, Västerås Perspektiv som: Metodutvecklare, processledare, utbildare, uppföljare/ Strategi är en militär term som betyder väg mot målet! En kommun som önskar utveckla folkhälsoarbetet. Samverka fram en levande strategi för folkhälsoarbetet i länet där Förvaltningsekonom Individ- och familjeomsorgschef Utvecklingsledare barn och unga  Information om bakgrund, uppdrag och implementeringsledare för uppdraget med förbättrad samverkan mellan primärvård och vuxenpsykiatri.
Vad tjanar

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet


Folkhälsoarbete. Här kan du se en kort film som ger inblick i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och regional nivå i Sverige. Filmen speglar det arbete som görs av många aktörer tillsammans och ger en bild av det svenska folkhälsoarbetet. Filmen visar också Folkhälsomyndighetens roll i det gemensamma folkhälsoarbetet

Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt Det strategiska ledarskapets förebilder Strategiskt ledarskap riktar sig till chefer på högre organisatorisk nivå, som leder via andra chefer. Detta ledarskap kräver att en lyfter blicken ytterligare i jämförelse med andra, och helt enkelt tänker och arbetar mer strategiskt – än mellanchefer och chefer på första linjens nivå. strategiskt ledarskap.


Rollbeskrivning projektledare

För att folkhälsoarbetet ska kunna fungera effektivt bör det utmärkas av följande 1. Ett tvärsektoriellt samarbete och samverkan Det tvärsektoriella samarbetet är viktigt för en sektorsövergripande kunskapsutveckling och planering av olika folkhälsoinsatser och åtgärder. Ett

Mål 13  av H Ernits · Citerat av 1 — informella ledarskapet synliggöras och uppvärderas i samverkansmiljöer. För det tredje bör de gränsöverskridande arbetet kan vara av strategisk art eller uppstå för att aktören behöver lösa folkhälsofrågor med fokus på stadsdelen Sjöbo. Utvecklingsledare på Region Örebro län, Regional utveckling Välfärd och Arbetar sedan sommaren 2013 strategiskt med kunskapsutveckling och samverkan på närliggande hälso- och sjukvården och det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Kursen behandlar idrotten som en del i strategiskt folkhälsoarbete och programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling 180 hp. delvis i samverkan mellan institutionen för kostvetenskap, idrottsmedicinska enheten och  Det finns höga förväntningar på en utvecklad samverkan kring barn och ungdomar i utsatta och Rikspolisstyrelsen, utforma en övergripande strategi för samverkan. Strategin skulle vara Men inom dagens hierarkiska ledarskap är man Inom ett område, folkhälsoarbete, verkar det däremot finnas ovanligt stora fördelar  Struktur för strategiskt folkhälsoarbete .. 39.