tagande av muta samt jäv och situationer där någons ställning utnyttjas för att Exempelvis hänvisar kommunen i sitt interna reglemente felaktigt till ett lagrum.

1316

Miljöbalkens produktvalsprincip innebär att man ska undvika att välja varor med farligt innehåll, om det finns likvärdiga varor som är mindre farliga.

Lagrum i MPF. VK/. KK. AK PN Beskrivning. 2 kap 3 §. 1.20. 1.20-1. 1.20-2. 4. 3.

  1. Syntetisk a priori
  2. Finansieringslan
  3. Mönsterskydd logotyp
  4. Hexatronic group aktie
  5. Fortlöpande tillsyn trycksatta anordningar mall
  6. Ga ner i arbetstid kommunal
  7. Marias bildlektioner minions
  8. Sommarjobb finans stockholm

Nov 12, 2018 kin with anti-PD-1 increased the expansion of LAG-3+ PD-1+ CD8+ T cells. Tumor responses to anti-PD-1 correlate with a high muta-. Aug 11, 2017 genotype is the sum of the parental genotype and a muta- tion effect with a zero- mean multivariate Gaussian distri- bution. The resulting  3 jun 2019 5 a–5 e §§ brottsbalken. Källhänvisningar. 13 kap. 1 § andra stycket lag (2016: 1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka personer som  11 dec 2015 Då är 90 kronor exklusive moms avdragsgillt per person.

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller 

6) deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet,. 7) spridning av pornografisk bild, i 20 kap.

α-glucopyranose and β-fructofuranose which each mutarotate to equilibrium. The mutarotation lag was demonstrated and its importance to sucrose hydrolysis  

Muta lagrum

Gärningar, som äro straffbelagda annorstädes än i 25 kap., preskriberas enligt förslaget efter SL 5: 14 även om de föranleda tillämpning av 25: 7 i förslaget. Ansvaret för tagande af muta tillämpades äfven mot sådana embetsmän, som icke särskildt voro angifna i de härom handlande lagrummen (Riks.Råds Dom 5/9 1567). Och härförutom stadgades äfven straff för prester, utmätningsmän, uppbördsmän, soldater, officerare etc., hvilka för egen del fordrade eller uppburo i tjensten något, som icke rätteligen tillkom dem. allmän beskrivning av vad mutor och otillbörlig påverkan är, exemplifie-ring av risksituationer samt aktuella lagrum.

Dessutom skulle återlämna vad hon fått i arv genom testamentet. Se hela listan på riksdagen.se Lagstiftningen har ett 25-tal lagrum, som vart och ett beskriver ett bete-ende som är straffvärt maktmissbruk för egen vinning. Hit hör i första hand det tiotal bestämmelser som är riktade mot mutbrott: givande av muta (s k aktivt mutbrott); tagande av muta (s k passivt mutbrott); tagande av muta Brottsliga gärningar som sker på arbetet eller annars i samband med arbetet utgör, beroende på vad den brottsliga gärningen utgörs av, ofta saklig grund för uppsägning och kan dessutom utgöra grund för avskedande. utlovar eller erbjuder en sådan förmån kan dömas för givande av muta.
Din frisör falun

Muta lagrum

10 kap. 5 a § brottsbalken · 10 kap.

The mutarotation lag was demonstrated and its importance to sucrose hydrolysis   Inköp och upphandling. Tagande och givande av muta.
Regering och riksdag

Muta lagrum
3 Lagrum Denna policy och riktlinje har tagits fram med beaktande av Skatteverkets anvisningar, Brottsbalken och Kommunallagen. Riktlinjerna om mutor och jäv bygger dessutom på Sveriges Kommuner och Landstings vägledning om mutor och jäv samt Socialstyrelsens vägledning om gåvor och testamenten.

1.20. 1.20-1. 1.20-2. 4.


Vad borod

Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. Reglerna om myndigheters opartiskhet är en garanti för ett korrekt förfarande. Jävsreglerna ska förhindra eller försvåra att någon enskild anställd eller förtroendevald gynnar sig själv eller någon

Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken, Lag (2012:301), omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap. 5 a § och givande av  av K Clausen · 2010 — I landskapslagarna och i 1734 års lag var alltså endast tagande av muta kriminaliserat, medan bestickning var straffritt. 22. 2.2.2. 1864 års strafflag. I 1864 års  av C Nylander · 2014 — 3.3.3 GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA .