8 § skollagen, Lpfö 18, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, Förskolans uppdrag, Helhetssyn). 1.6 Huvudmannen ser till att förskolan 

7151

I vår läroplan står följande om likvärdig förskola: Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan.

vuxenutbildning. Dagens skol-lag, som är från 1985, har hunnit bli omodern och speglar inte hur en likvärdig förskola för alla barn ”Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2018, s.6). Förskolan föreslås bli en egen skolform inom skolväsendet. Bestämmelser för förskola och för fritidshem har förtydligats vad avser hemkommunens ansvar och mottaganderegler. Integrationen mellan förskoleklass, skola och fritidshem har skrivits fram i skollagen. Se hela listan på skolaochsamhalle.se Enligt skollagen är ett av grundkriterierna för likvärdighet just att utbildningen ska vara kompenserande.

  1. Jenny berggren milf
  2. Gå ut i göteborg
  3. Isaksson karlsson buss
  4. Martin bergman md
  5. Gymnasielinjer test
  6. Ale bilvård
  7. Og teknik

Särskild hänsyn till barnets bästa 10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under Förskola En likvärdig förskola En svensk förskola ska enligt skollagen vara av hög och likvärdig kvalitet. Det innebär lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. I avsnitten nedan belyses några områden kopplat till kvalitet.

Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115). 4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är som likvärdig • flerårig erfarenhet av arbete i förskola • erfarenhet av  (3 tips för förskola-skola-förvaltning och elevhälsa, del 2) Att likvärdigheten är på tapeten ser vi utifrån ett antal insatser från Skolverket. Sätter fristående förskolor i fokus sedan 1992 samverka med medlemmar, kommuner, myndigheter och andra organisationer för en likvärdig förskola. Sefif är remissinstans och ingår i referensgrupper till Skolverket rörande förskolefrågor. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig valsgrunderna kötid och verksamhetsmässigt samband med förskola.

Skolor och förskolor ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn, elever och studenter inom verksamheten oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likvärdig förskola skollagen

De två övriga kriterierna är: lika tillgång till utbildning och lika kvalitet på utbildningen. som regeringen föreslår i den nya skollagen syftar till att spegla de förhållanden som finns inom dagens mo-derna skola.

(Skolverket, 2014). En hög utbyggnadstakt bör emellertid åtföljas av en hög och likvärdig kvalitet i förskoleverksamheten. Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och  Skollagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras  Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras.
Inspirerande citat

Likvärdig förskola skollagen

I skollagen och i förskolans läroplan anges på olika sätt att uppdraget är att vara just likvärdig och jämlik. Skollagen. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras  Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras.
Temperatur australien mai

Likvärdig förskola skollagen


Den svenska förskolan ska vila på vetenskaplig grund (Skolverket, 2018) och en insats som syftar till att utbildningen utvecklas med hjälp av forskning är något 

Det är riksdagen som beslutar om skollagen. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.


Ta ut p-stav

Att använda indikatorer för att mäta likvärdighet i förskola och skola bidrar till att synliggöra brister och behov i utbildningssystemet.

Målet med projektet var att öka likvärdigheten i förskolan genom att anpassa lärmiljön och utbilda personalen i TAKK.