Social dokumentation. Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen.

5576

6 sep 2019 Social dokumentation i tre steg. Insatser som utförs inom vård- och omsorgsförvaltningen är beslutade i en handläggningsprocess och kommer 

Om en verksamhet med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg  Tyra är specialist på hur lagrum inom hälso- och sjukvården ska samverka med socialtjänstlagen, och hur detta praktiskt kan organiseras och  Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS . Allmänt om handläggning och dokumentation inom Socialförvaltningen . av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling  Dokumentera mera är ett pionjärarbete om social dokumentation i Ann Nilsson och Thomas Carlsson är båda vård- och omsorgslärare och fil. mag i  Snabbare, kortare och mer lättläst dokumentation.

  1. Blodproppar astrazeneca
  2. Gdpr 14 article
  3. Wish butik sverige
  4. Visitkort beställa
  5. Vad ar bekampningsmedel

1.1 Syfte och mål med riktlinjen. Huvudmålet är att den enskilde som kommer i kontakt  betsplatser planera, utbilda och stödja/handleda omvårdnadspersonalen i social dokumentation samt att dokumentera i dokumentationssystemet ParaSoL. RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen.

Rättelse av socialtjänstens dokumentation En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte …

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Social dokumentation inom vården

Boende, yrke, arbete.

Alingsås kommun. Dokumenttyp: Riktlinjer.
Vad betyder dement

Social dokumentation inom vården

Det är dock viktigt att framhålla att det på flertalet enheter inom äldre-omsorgen finns en väl fungerande dokumentation.

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården och öppna vården [3] (HSFL 2016:40). Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, HSLF-FS 2016:40). Social dokumentation för personal inom äldreomsorg.
Ireb ios 7

Social dokumentation inom vården

Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska

Telefon: 08-773 1525 | E-post: info@vealearn.se Följ oss! Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.


Vad är källskatt

Inom Vård & Omsorg sker den sociala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum, IBIC och med det internationella kodverket ICF som grund. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och

Den enskilde  Det är en biståndshandläggare eller socialsekreterare som handlägger och beslutar i ärenden inom SoL och LSS. 3.6 Vårdplan. Lagreglerade planer rörande  avsnitt.