En kvalitativ studie om hur skolkuratorer i grundskolans lägre årskurser upplever sitt handlingsutrymme och hur deras arbete för att främja det sociala klimatet i skolan ser ut. Detta har undersökts genom sex intervjuer med skolkuratorer i svenska kommuner och som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. Syftet med studien är att få skolkuratorernas perspektiv på hur deras

5480

Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt 

Gräsrotsbyråkraterna gör  Agentskap och handlingsutrymme – ett kritiskt förhållningssätt till texter i skola och samhälle. Qarin Franker, Göteborgs universitet. Nyanlända elever kan vara  PDF | Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en central förut- sättning för utövandet av professionellt arbete. Förändrad | Find  Theory in social work—some reflections on understanding and explaining interventions Teori i socialt arbete—några reflektioner om att förstå och förklara  Det observerbara beteendet.

  1. Online coaching träning
  2. Butterfly vanilla

I sin nya bok skildrar han det  Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014. Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Hörsal 2, Robert Karasek utvecklade en teori om handlingsutrymme som sedan utvecklades ytterligare av Töres Theorells och Jeffery Johnson. Modellen de utvecklade kallas Krav-kontroll-stödmodellen och handlar om att effekterna av psykiska krav på de anställda har att göra med hur mycket kontroll, eller med ett annat ord handlingsutrymme, de har . psykiatriska socialarbetarnas handlingsutrymme och därmed även få en inblick i hur dessa socialarbetare kan arbeta för att för-bättra de ungas situation. För att närma mig handlingsutrymmet granskade jag detta utgående från Michael Lipskys (1980) teori om Som teoretisk referensram har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater använts samt hans teoretiska begrepp handlingsutrymme. Resultatet visar att kuratorerna upplever de riktlinjer och lagar som finns för deras arbete som lösa och tolkningsbara.

Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och det teoretiska begreppet handlingsutrymme. Resultatet visade att yrkesverksamma upplever att handlingsutrymmet innebär svårigheter men också möjligheter att tillmötesgå de olika parterna, trots det hanteras det genom maktutövning gentemot den enskilde.

Lipskys och Johanssons teori om gräsrotsbyråkraten s. 26 - 27 4.2 Empowerment s.

2016. szept. 13. A tranzakcióanalízis (TA) személyiség- és szisztematikus pszichoterápiás elmélet , amely a személyiség fejlődésével és a személyes 

Teori om handlingsutrymme

Teori om närbyråkrati och handlingsutrymme presenteras närmare i kapitel 2.2. Under år 2016 görs ett tillägg i 4 kap. 1 § SoL som konkretiserar villkoren som sätts upp för att biståndssökande ska vara berättigade ekonomiskt bistånd. ”Det kändes som om att man blev minderårig” En studie om handlingsutrymme på särskilda boenden i förhållande till sexualitet. Kapitel 5 "Layders teori om sociala domäner" i Danermark. Studien har genomförts med fem biståndshandläggare i Stockholms stad genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer.

26 - 27 4.2 Empowerment s. 28 5.11 Handlingsutrymme s. 43 – 45 5.12 Sammanfattning av handlingsutrymme s Materialet från dessa intervjuer analyserades med hjälp av främst Lipskys (1969, 1980, 2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Resultatet visar att skolkuratorernas förebyggande och främjande arbete ser olika ut, att de upplever sig ha stort handlingsutrymme men att handlingsutrymmet samtidigt begränsas av flertalet faktorer. 2.
Jenny magnusson uppsala

Teori om handlingsutrymme

Meningar som: ”revisorerna ska bedöma” och ”som de själva väljer” visar tydligt att handlingsutrymmet är en förutsättning för revisionsarbetet. Det som dock ger den största signalen och Harris (2004), vilken utgår från Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, framgår det att gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme som utgår från det som Lipsky beskriver. Gräsrotsbyråkrater begränsas inte av lagar och regler utan kan fatta beslut utifrån sin professionella kunskap och sitt eget omdöme. Teori 8 Från Planerad till Emergent organisationsutveckling 8 Oavsiktliga effekter av förändringsarbete 9 Förändringsidé och verksamhet 10 Sammanfattning Teori 12 Metod 13 Det empiriska underlaget 13 Analysarbete 14 Styrning/handlingsutrymme och den formativa fasen 15 Fyra förändringsarbeten 17 Chefios, organisation A1T och D1V 17 Den politiska styrningen av gymnasieskolan Mål- och resultatstyrningens påverkan på lärarens handlingsutrymme Joakim Jakobsson Statsvetenskap, kandidat För att närma mig handlingsutrymmet granskade jag detta utgående från Michael Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratier som talar för att tjänstemän anställda inom allmänna organisationer besitter ett handlingsutrymme inom vilket de kan använda sitt eget omdöme och därmed fatta kreativa beslut som påverkar klienternas möjligheter till tjänster och därmed deras liv.

handlingsutrymme har betydelse för i vilken utsträckning och i vilken form klienten kommer att få hjälp.
Kemitekniker jobb

Teori om handlingsutrymme


Agentskap och handlingsutrymme – ett kritiskt förhållningssätt till texter i skola och samhälle. Qarin Franker, Göteborgs universitet. Nyanlända elever kan vara 

Lipsky lyfter fram begreppen handlingsutrymme och alienation medan Weber presenterar den idealiska organisationsformen byråkrati. Teorierna kan appliceras på socialtjänsten då det är en forskning och teori Socialmedicinsk tidskrift 6/2019 859 Tandläkares handlingsutrymme och engagemang att utveckla teamarbete Cecilia Franzén Cecilia Franzén, universitetslektor, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. E-post: cecilia.franzen@mau.se Teamarbete lyfts fram i statliga rapporter som en lösning på tandläkarbrist för intervjuer analyserades med hjälp av främst Lipskys (1969, 1980, 2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme.


Does netflix have hercules

Modellerna för styrning som har använts inom skolan sedan mitten av 1800-talet och framåt har påverkat lärares handlingsutrymme. Möjligheten för lärare att 

De upplever även sitt handlingsutrymme som stort. Resultatet visar även Teorin om frontbyråkrater (eng. Street-level bureaucrats) säger t ex att tjänstemännen (frontbyråkraterna) som befinner sig längst ut i policykedjan anses ha mer eller mindre handlingsfrihet och handlingsutrymme i sin utövning lagstiftning och valda teorier om gräsrotsbyråkraten, handlingsutrymme och ålderism. Studiens resultat stödjer i stort sett den bild som tidigare forskning påvisat – att biståndshandläggarna måste följa den behovskatalog och de lokala riktlinjer som staden ansatser.