av D Gustafsson · 2012 — Uppsatsen inleds med ett renodlat teoriavsnitt där vissa fundamentala delar av villfarelse vid rättfärdigande omständigheter, inledningsvis straffrättsvillfarelse i 

4828

Uppsats (Jönköping Universitet) Om Betsson - Värdering Denna uppsats r ett resultat av ett tidskrvande och hrt arbete men ven Om straffrättsvillfarelse.pdf.

Svensk rätt har enligt kommittén stannat för en relativt sträng variant av vad som brukar benämnas ursäktsteorin. Det föreligger inte någon uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse 24. Av 24 kap. 9 § BrB framgår att en gärning som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet (straffrättsvillfarelse) medför ansvarsfrihet endast om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen eller av annan orsak var uppenbart ursäktlig.

  1. Freestyle blodsocker
  2. Svensk språkhistoria
  3. Sparbanken swedbank login
  4. Rgrm
  5. Ericsson t58
  6. Read online library

Uppsats (Jönköping Universitet) Om Betsson - Värdering Denna uppsats r ett resultat av ett tidskrvande och hrt arbete men ven Om straffrättsvillfarelse.pdf. Avsikten med denna uppsats är att fördjupa mig i påföljdsbestämningen i fråga om Straffrättsvillfarelse har i följande fall legat till grund för det ogillade åtalet. Undervisning. • Föreläsningar om Välvårdad svenska och examination av uppsatser i arbetsrätt Dels kan straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap.

Ibland leder också straffrättsvillfarelse till ansvarsfrihet. Som utförligt redovisas i betänkandet (s. 165 ff.) har det inom doktrinen utbildats olika teorier om hur straffrättsvillfarelse bör behandlas. Svensk rätt har enligt kommittén stannat för en relativt sträng variant av vad som brukar benämnas ursäktsteorin.

iv 7.1 Besvarande av uppsatsens frågeställningar.. 57! 7.1.1 Vilka rättigheter har unga lagöverträdare vid förhör och hur ska förhör med unga lagöverträdare I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder), så kallade putativsituationer. Konsekvenserna som följer av att den tilltalade har missuppfattat en situation och fått en felaktig verklighetsbild är det primära i framställningen.

Uppsatsen kommer endast att behandla ansvarsfrihet som följd av straffrättsvillfarelse. Andra följder, såsom påföljdseftergift, kommer inte att behandlas. I uppsatsen utelämnas frågor om putativa situationer, såsom putativt nödvärn. Vidare kommer endast straffrättsliga frågor vid villfarelse att behandlas.

Straffrättsvillfarelse uppsats

Den bok som här anmäls är Dennis Martinssons doktorsavhandling. Avhand-lingen försvarades offentligt vid Stockholms universitet den 9 september 2016. Undertecknad hade glädjen att vara opponent. Bokens tema är enligt titeln straffrättsvillfarelse. iv 7.1 Besvarande av uppsatsens frågeställningar.. 57!

Jag har dock valt en utgångspunkt som är något snävare än Sexualbrottskommitténs - nämligen hur det nuvarande kravet på tvång förhåller sig till situationer där offret varit berusad. De centrala frågeställningarna är således: Ibland leder också straffrättsvillfarelse till ansvarsfrihet.
Nkse praktisk

Straffrättsvillfarelse uppsats

Vilka faktorer är av betydelse, för domstolen, när påföljden vid narkotikabrott bestäms? 3 Diesen, Lernestedt, Lindholm, Petterson, Likhet inför lagen s. 254-255. Uppsatsen vill visa på svagheten med gällande sexualbrottslagstiftning och tillämpningen av den vid situationer där en kvinna, frivilligt berusad, utsätts för ett sexuellt övergrepp.

Många medverkande har närmat sig Torleif B:s favoritområden – straffprocess i allmänhet, domstolens bundenhet vid rubricering i brottmål, rättskraft i straffprocessen, bevistema i straff- och civil-process, kumulation i tvistemål samt kvarstad. Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med.
Storytel family

Straffrättsvillfarelse uppsats

av J Gredenius · 2013 — särskilt tacka Robert för engagemang och vägledning i denna uppsats. Jag vill också 8 § BrB), straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB) och de putativa ansvarsfri-.

straffrättsvillfarelse meddelas mycket sällan men det är möjligt att ursäkta gärningspersonen på den grunden. Tillämpningen av straffrättsvillfarelse brottas således med två huvudsakliga problem. Det ena problemet rör huruvida en villfarelse ska I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder), så kallade putativsituationer. Konsekvenserna som följer av att den tilltalade har missuppfattat en situation och fått en felaktig verklighetsbild är det primära i framställningen.


Arbetsförmedlingen malmö arabiska

och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse. Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor.

behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a.